Felhasználói Feltételek

FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK:

Általános Felhasználói Feltételek (ÁFF), hirdetési szabályzat, adatvédelem a hajóbazár.hu látogatói és hirdetői számára.

Általános Felhasználói Feltételek (ÁFF), hirdetési szabályzat, adatvédelem a hajóbazár.hu látogatói és hirdetői számára.

2015.03.23.

A jelen szabályzat a Cégteszt Network Kft. (székhely: 1107 Budapest, Gém u.6. 2.lph. 6/2) adószám:24268309-2-42 (továbbiakban: Szolgáltató, üzemeltető) által üzemeltetett www.hajóbazár.hu címen elérhető honlap hirdetői és látogatói (továbbiakban: Felhasználó) részére az alábbiakban részletezett adatbázis fenntartási és frissítési, valamint hirdetési szolgáltatásokat nyújtja a jelen általános Felhasználási Feltételek szerint.

Felhasználó a www.hajobazar.hu weboldalra történő belépésével (beleértve valamennyi aloldalt is), ráutaló magatartással elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

 • A honlapon megjelenő, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott és általa feltöltött tartalomért Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy törölje a nem elfogadható tartalmú információt. Nem elfogadható tartalmú információnak minősül különösen, így a hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 

 • A www.hajobazar.hu oldaláról kimutató internetes link (kivéve: fizetett hivatkozás);
 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emelt díjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • Szolgáltató megítélése szerint sértheti a Szolgáltató, illetve üzleti partnerei vagy a hajobazar.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
 • spam hirdetésnek minősül;
 • jogosulatlanul vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;
 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik;
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 • dohányáru reklám;
 • mindegy egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

Felhasználó teljes körű (anyagi, erkölcsi és büntetőjogi) felelősséget vállal jelen pont megszegése miatt Szolgáltatóval szemben támasztott követelések esetén.

 • A www.hajobazar.hu weboldal meghatározott szolgáltatásainak eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció módjáról és az általa igénybe vehető szolgáltatásokról a Felhasználók a www.hajobazar.hu megfelelő oldalain tájékozódhatnak.
 • A regisztráció elvégzésével a Felhasználó hozzájárul, hogy a regisztráció és a felhasználás során megadott adatai statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan megjelenjenek a Szolgáltató által készített statisztikákban, elemzésekben, felhasználói listákban. Ezeket a dokumentumokat a Szolgáltató jogosult üzleti tevékenysége során felhasználni, partnereinek átadni. A www.hajobazar.hu weboldal „Adatvédelmi alapelvek” elnevezésű dokumentumában meghatározott hírlevelek igénylése esetén felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a hírlevelek megküldésére vonatkozó adatokat összesített és feldolgozott, személyre nem visszabontható, egyedi személyi azonosítókhoz nem kapcsolható formában partnereinek átadja. Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
 • A Felhasználó jogosult a regisztráció visszavonására, törlésére. Ehhez a Szolgáltatóhoz eljuttatott írásbeli kérelemre van szükség, amit megtehet e-mailben a felhasználónevének és jelszavának megadása mellett. A Szolgáltató a kérelem beérkezését követően azonnal törli a Felhasználó regisztrációját (adatait, feltöltött hirdetéseit) a rendszerből.
 • Felhasználó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során birtokába jutó adatokkal nem él vissza, azokat kizárólag jogszerűen használja fel. A Felhasználó köteles a hajobazar.hu szolgáltatásait előírásszerűen használni, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Felhasználó felelősséggel tartozik. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi, az ezzel összefüggésben megvalósuló jogosulatlan használatból eredő károkért, valamint az Adatbázis tartalmának jogosulatlan használata általi megváltoztatásáért felel.
 • A Felhasználó által megadott adatoknak pontosnak és érvényesnek kell lenniük, az ezért való felelősséget minden tekintetben a Felhasználó viseli. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat nem ellenőrzi, nem vállal semmilyen felelősséget az adatok érvényességét és pontosságát illetően. Amennyiben a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre a Szolgáltató önhibáján kívül bármilyen okból nem képes hírlevelet kézbesíteni (hibás e-mail cím, megtelt postafiók), a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a regisztrált felhasználók közül törölni. A Szolgáltató nem köteles az előzőek szerinti hibás e-mail címet újabb regisztráció során elfogadni.
 • A Felhasználó a Szolgáltató által biztosított, jelszóval védett internetes adminisztrátor felület használatával maga tölti fel és módosítja hirdetéseit. Szolgáltató a hirdetés adatainak módosítása, illetve törlése során eltávolított tartalmat nem őrzi meg.
 • A feladott hirdetéshez csatolt képeken nem szerepelhet:
 • keret
 • logó, vízjel
 • email cím
 • weboldal cím
 • semmilyen reklámnak minősülő grafikai elem
 • politikai, vallási jel vagy szimbólum
 • a látogatókat megtévesztő jelölés
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklám

 

 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törli:
 • az ismételt apróhirdetéseket
 • a nem konkrét eladó vagy kiadó hajóra,vízi sporteszközökre,felszerelések rovatnak megfelelő termékre, hanem általában egy cégre, akciókra, kapcsolódó szolgáltatásra hívja fel a figyelmet (kivétel fizetett hirdetések)
 • a sorozatosan törölt, majd feladott hirdetéseket
 • az azonos hirdetőhöz létrehozott különböző felhasználókat

 

 • A Felhasználó köteles a már aktualitását vesztett hirdetést a hajobazar.hu adatbázisából kitörölni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a hirdetést előzetesfigyelmeztetés nélkül a rendszerből kitörölni.

 

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.hajobazar.hu weboldal (illetve annak valamennyi, a Szolgáltató által valamely módszer vagy rendszer szerint elrendezett tartalmi eleme) szerzői jogi védelemben részesülő gyűjteményes műnek minősülő adatbázis. A szerzői jogi védelem kiterjed a gyűjteményes mű egészére és annak elemeire (grafika, animáció, layout, interaktivitás, design, rendszerterv, programozás, adatstruktúra stb.) Az Adatbázis szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató.

 

 • A Felhasználó jogosult a weboldalon található tartalomhoz való hozzáférésre, ezen tartalom letöltésére, a letöltött tartalomnak az Internet-hozzáféréshez használt számítógép merevlemezén való rögzítésére, többszörözésére, kinyomtatására. Felhasználó különösen nem jogosult a tartalom terjesztésére, adatbázisban történőtárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében sem anélkül, különösen tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a www.hajobazar.hu weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A www.hajobazar.hu weboldalról híreket, értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 

 • A www.hajobazar.hu weboldalon elérhető, illetve onnan letölthető tartalom szerzői joga a Szolgáltató, illetve szerződéses partnerei tulajdona, így a tartalom bármilyen felhasználása csak a jelen Felhasználói feltételek szerint történhet.

 

 • A www.hajobazar.hu weboldalon található, a Szolgáltató és a www.hajobazar.hu nevéhez és arculatához tartozó, szerzői jog által védett bármilyen írásos, állókép, mozgókép, szoftver vagy egyéb anyagokat kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni, elektronikusan közzétenni, másolni, illetve egyéb helyen, bármilyen formában felhasználni.

 

 • A www.hajobazar.hu weboldalon található dokumentumok, adatok, információk, ábrák, grafikák, képek stb. (továbbiakban: tartalom) között előfordulhatnak technikai pontatlanságok, hibák, ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a www.hajobazar.hu weboldalon megjelentetett tartalom bármilyen célra való alkalmasságát illetően. A Szolgáltató a weblapon minden tartalmat a „jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyez el,és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A tartalom használatából származó minden kockázat a Felhasználót terheli. A Szolgáltató és/vagy szerződéses partnerei nem vállalnak felelősséget a www.hajobazar.hu weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, a Felhasználót érő, a tartalom használatából származó semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzlet menet megszakadásával, vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat), még akkor sem, ha a Szolgáltatót előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről.

 

 • A Szolgáltató a www.hajobazar.hu honlapon ingyenes hirdetési helyet biztosít a Felhasználó részére a Szolgáltató által üzemeltetett www.hajóbazár.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A hirdetés megjelenítését a www.hajóbazár.hu megfelelő hirdetési rovatában folyamatosan biztosítja a megjelenést, amég a hirdető nem törli azt. A feladott hirdetést automatikusan 1 év múlva törlődik, amennyiben a felhasználó azt nem hosszabbítja meg. A

 

 • Teljes mértékben Felhasználó felelőssége, hogy a www.hajobazar.hu weboldalon található tartalom pontosságát, megbízhatóságát, hibamentességét ellenőrizze.

 

 • Szolgáltató jogosult a www.hajobazar.hu honlapra feltöltött Felhasználót, illetve cégét bemutató, illetve a hirdetési oldalakon egyéb hirdetések (pl. bannerek, linkek, logók stb.) megjelenítésére.

 

 • A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció és a www.hajobazar.hu weboldal további felhasználása/látogatása során megadott személyes adatait jogosult kezelni és feldolgozni a weboldal „Adatvédelmi alapelvek” elnevezésű dokumentumában foglaltaknak megfelelően. Az adatkezeléshez és feldolgozáshoz való hozzájárulás a Felhasználó részéről megadottnak tekintendő a felhasználó által a regisztráció során, vagy később bármikor megadott személyes és szervezetekre vonatkozó adatokra, amennyiben a Felhasználó a regisztrációt elvégzi. A regisztráció elvégzésével Felhasználó elismeri, hogy a jelen általános Felhasználói Feltételeket és a www.hajobazar.hu weboldalon található Adatvédelmi Alapelvek elnevezésű dokumentumban foglalt feltételeket megismerte, azokat elfogadja és magára nézve mindenben kötelező érvényűnek tekinti.

 

 • Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Felhasználó által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a szolgáltatás problémamentes üzemeltetéséért, azonban felelősséget nem vállal a szolgáltatás szüneteléséből adódó károkért.

 

 • A szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, akár előzetes értesítés nélkül is, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

 

 • Vis Maior: Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok – így különösen: háborús vagy terrorcselekmények, sztrájkok, elemi csapások, villámcsapás, árvíz – miatt nem képes, az esetben a szolgáltatás szünetel. Ebben az esetben a Felhasználót ért esetleges hátrányok következményei szempontjából a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.hajobazar.hu weboldal tartalmát, struktúráját, felépítését illetve minden egyéb elemét bármikor módosítsa.

 

 • A szerzői és szomszédos jogok harmadik fél általi megsértéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 • A www.hajobazar.hu weboldal felhasználói feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Szolgáltató és/vagy a jogsérelmet szenvedő fél jogosult haladéktalanul megtenni a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményezni, és megfelelő esetben megindítani az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást. Bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tenni, egyéb esetben értesíteni az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködni.

 

 • A jelen jogi feltételekben és a felhasználói feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően a hatályos magyar jog előírásai alkalmazandóak. Minden esetben, ha a feltételek bármelyike valamilyen oknál fogva semmisnek vagy érvénytelennek minősül, azok helyébe az alkalmazandó jogszabálynak megfelelő és a hatálytalan rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép, nem érintve a többi feltétel érvényességét.

 

 • Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor megváltoztassa. A módosított Felhasználási Feltételek esetén Szolgáltató az erre vonatkozó tájékoztatást annak hatályba lépését megelőző 5 napon belül a Honlapon közzéteszi. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Multi Yacht
Hírös Yacht
Maritime Hajósbolt
Cégteszt
Hajobazar.hu A hajós közösség apróhirdetési portálja.